ආච්චි සීයගේ ඕනෑවට වැඩි ආදරය දරුවාගේ පෞරුෂයට හානියක්ද?

අපේ ආසියාතික සමාජය තුළ පවුල් බන්ධන ඉතාමත් දැඩිව පවත්වාගෙන යනවා.මානසිකව මෙන්ම කායිකව ද දරු මුනුපුරන් සමග ගෙවන විස්තෘත පවුල් පරිසරයකට බොහොමයක් දෙනා කැමැත්තක් දක්වනවා. මෙහි වාසි වගේම අවාසිත් බහුලව තිබෙන අතර මාපිය දූදරු දෙපාර්ශවයම වගකීමෙන් සහ බුද්ධිමත්ව කටයුතු නොකළහොත් එහි අහිතර ප්‍රතිඵලයන් විඳින්නට වෙන්නේ තුන් වෙනි පරම්පරාවේ සාමාජිකයන් ට වීම නොවැළැක්විය හැක්කක්. “මගේ අම්මා,මගේ තාත්තා  […]

ආච්චි සීයගේ ඕනෑවට වැඩි ආදරය දරුවාගේ පෞරුෂයට හානියක්ද? Read More »